S. Comploi S. Comploi

La rondula da nuet sun Col de Flam

Ai 17.05.2020 à na rondula da nuet (Ziegenmelker) paussà ntan l di sun na rama sun Col de Flam a Urtijëi

"Na ancunteda drët nteressanta me ie suzeduda ai 17 de mei 2020 jan a spaz su per i ëures de Plajes. Bele da dalonc vëiji na piza de n lën da fueia cherpeda via y a mespies, coche truepa autres do la gran nëives dl'autonn dl'ann dant. Tl prim me vëiji ora na tel vedla brëia freda batuda ite te na rama, pona me mpënsi, ciuldì dassëssel pa vester iló unì batù ite na tel pitla brëia, per fé cie? Nsci vedi daujin a ulëi nrescì mpue miec. Canche fove a n trëi – cater metri me ntëndi permò cun gran marueia che chësc che minovi vester mé na tel vedla scorza da mustl, ie n ucel!!

 
S. Comploi S. Comploi

Me fërme debota per no l sprigulé y per pudëi l cunscidré. L ova na grandëza de na giajola. De forma fovel plutosc sterch, da n gran cë cun n bech curt y lerch y na bela coda longia. L fova cufà ite sun na rama cun na pluma dai culëures nia da desferenzië ora dala scorza dl lën. I uedli fova stluc y l semiova che l durmissa, for bel chiet, zënza ne fé degun muvimënt.
Son pona stat n struf iló a me cialé ju chësc ucel che ne ovi mo mei udù, ajache bonamënter ne me suzederal mei plu de n udëi mo n iede n tel. Plu tert me sons trat mpue de zes per l lascé paussé cun gheneda y davia che dlongia chësc ucel ju passova n troi, ei abadà coche n trëi persones ie passedes bele iló dlongia ju s'la ciaculan dassënn, ma sambën ne se ai danz nia ntendù de chësc ucel, bele iló dlongia da udëi, ma tan bën mascrà y chiet che l fova. Chësc ucel ie restà iló dut l domesdì a paussé nsci che é monce abu la dlaurela de cherdé su mi mut a unì a ti fé n valguna fotografies, chëles che udëis tlo. Nsci ei nrescì ce sort de ucel che l fova. L se trata dla rondula da nuet (Ziegenmelker – Succiacapre).
Chësc ucel passa l inviern tl'Africa y ie da audì y udëi da nëus tl'Europa da mez auril inant. A ciacia de nsec va la rondula da nuet sibes danterëura che de nuet, pian chëifri y pavëi da nuet tl jol. L ne ie nia parënt cun la rondules, l inuem ne dëssa nia ngiané.
Particuler ie che chësc ucel ne fej deguna coa, ma nascuend i doi ueves blanc da taces rosses sun fonz tl spës de rames scures ite, per pona i cué ora 18 dis alalongia. Chësc fenomen sarà rie che l vënie dant te Gherdëina, davia che la coa plu alauta documenteda tlo te Südtirol ie a 900 metri. N cont dla usservazions fates ti ultimi ani tlo te valeda, se tratel mé de uciei n migrazion! 

Che pudëis nce vo l udëi n iede ve mbincia Livio Comploi."

S. Comploi S. Comploi

Sustenide la lia, i uciei y la natura, on de bujën de uni aiut!

Cassa Raiffeisen Ciastel - Sureghes
"Verein für Vogelkunde Gröden"
IBAN: IT 75 F 08056 23120 000302071746
BIC: RZSBIT21211

 

Cuntat

info@remove-this.uciei.it 

St.Nr.-Cod.Fisc.: 94155730214

Partner

Diese Seite verwendet Cookies. Mit der Nutzung dieser Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für mehr Informationen über die von dieser Seite verwendeten Cookies folgen Sie bitte dem Link auf dieser Seite.
OK